Weekly Torah Portion Index

Jewish Magazine Torah Portion Page

 

Genesis

Bereshit


Genesis

Noah

Lech Lecah

Viyera

Chai Sarah

Toldot

Viyetzai

Viyishlach

Viyashev

Miketz

Viyegash

Viyechei

 

Exodus

Shemot


Exodus

Viaira

Bo

Byshalach

Yethro

Mishpatim

Teruma

Titzaveh

Ki Teesaw

Vikahel

Pekudi

 

 

Leviticus

Viyekra


Leviticus

Tzav

Shemini

Tazreyah

Metzora

Acharai

Kedoshim

Emor

Behar

Bechukatai

 

 

 

Numbers

Bamidbar


Numbers

Naso

Beha'alotcha

Shalach

Korach

Chukat

Balak

Pinchas

Matot

Massai

 

 

 

Deuteronomy

Devorim


Deuteronomy

Va'atchanan

Ekev

Reai

Shoftim

Ki Tazai

Nitzavim

Viyailech

Ha'azinu

Zot Habracha